Política de privacidade

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?Identidade: SUSEIA S. COOP. GALEGA
Teléfono: 658 63 94 14
Email: suseia@suseia.gal
Finalidade¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?En SUSEIA S. COOP. GALEGA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados.Non se realizarán tratamentos de datos automatizados co fin de elaborar perfiles¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado
LexitimaciónA base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuales establecidas con vostede, así como o cumprimento de obrigacións legais que lle son de aplicación a SUSEIA S. COOP. GALEGA
Destinatarios¿A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?SUSEIA S. COOP. GALEGA non realiza cesións de datos a terceiros salvo as Administracións públicas a as que sexa obrigado por lei.
DereitosO usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e na Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e anexando copia de documento oficial que o identifique dirixido o correo electrónico suseia@suseia.galDo mesmo xeito, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (UE) de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de SUSEIA S. COOP. GALEGA, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que non cubrir ditos campos impedirá ao USUARIO desfrutar de algúns dos servizos e informacións ofrecidas na Web. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

SUSEIA S. COOP. GALEGA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

SUSEIA S. COOP. GALEGA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (quenes poden verificar a veracidade dos datos).

No casos de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a el mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

SUSEIA S. COOP. GALEGA como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, amexamdp copia do DNI ou Pasaporte.

SUSEIA S. COOP. GALEGA garante que todas as comunicacións comerciais que dirixes aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao USUARIO que SUSEIA S. COOP. GALEGA poderá enviarlle por medios electrónicos información sobre produtos e servizos de interese ao que vostede presta o seu consetimento.

En calquera momento poderá revocar esta autorización na dirección suseia@suseia.gal.

Formulario de aceptación

Para empregar a túa imaxen en calquera dos nosos proxectos, precisamos da túa autorización. Pregámosche leas con detemento o contrato e que nos consultes ante calquera dúbida. Se xa tes todo claro tan só tes que premer no botón de “Aceptar e enviar”.

Cláusula autorización directa uso imagen

Atendiendo a que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sí, autorizo a SUSEIA S. COOP. GALEGA a hacer uso de las imágenes o grabaciones donde aparezca mi imagen, ya sean individuales o en grupo, realizadas en las distintas actividades en que participe para ser publicadas en la página web de la Organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas, programas y medios audiovisuales, o demás publicaciones que realice esta organización.

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad y revocar este consentimiento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigiéndose a nuestras dependencias en Gronzo 47, 15.865, Brión (A Coruña).

Del mismo modo le informamos que mediante la firma del presente documento consiente de forma expresa, la cesión y comercialización de su imagen a terceros.